Dalin M.V.

Список записей

Отображать:
Kleshchenko Y.E., Zhigunova A.V., Dalin M.V., Melnikov V.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 163. 2017. С. 361-364
Melnikov V., Espinoza-Gomez F., Newton-Sanchez O., Delgado-Ensiso I., Montesinos-Lopez O.A., Dalin M.V., Espinoza B., Martinez I., Sheklakova L.A., Karpenko L.P., Dobrovinskaya O.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 156. 2014.
Sadretdinova R.R., Karpenko L.P., Dalin M.V., Mel’nikov V., Carreón-Fernández V., Newton-Sánchez O., Rojas-Larios F.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 159. 2015. С. 482-485
Ruzhanskaya A.V., Milenina O.E., Kravtsov E.G., Dalin M.V., Gabrielyan N.I.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 140. 2005. С. 330-333
Ruzhanskaya A.V., Kravtsov E.G., Dalin M.V., Gabrielyan N.I.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 141. 2006. С. 620-623
Anokhina I.V., Kravtsov E.G., Yashina N.V., Ermolaev A.V., Chesnokova V.L., Dalin M.V.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 141. 2006. С. 716-719
Batmonkh Z., Kallinikova V.D., Pakhorukova L.V., Kravtsov E.G., Karpenko L.P., Dalin M.V.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 142. 2006. С. 470-473
Anokhina I.V., Kravtsov E.G., Yashina N.V., Ermolaev A.V., Chesnokova V.L., Dalin M.V.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 142. 2006. С. 609-613
Anokhina I.V., Kravtsov E.G., Protsenko A.V., Yashina N.V., Yermolaev A.V., Chesnokova V.L., Dalin M.V.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 143. 2007. С. 359-362
Kravtsov E.G., Yermolayev A.V., Anokhina I.V., Yashina N.V., Chesnokova V.L., Dalin M.V.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 145. 2008. С. 232-234
Zenina A.V., Kravtsov E.G., Tsetsegsaikhan B., Yashina N.V., Dalin M.V., Karpenko L.P., Sheklakova L.A., Kallinikova V.D.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 145. 2008. С. 352-354
Sachivkina N.P., Kravtsov E.G., Vasilyeva E.A., Anokhina I.V., Dalin M.V.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 148. 2009. С. 214-216
Sachivkina N.P., Kravtsov E.G., Wasileva E.A., Anokchina I.V., Dalin M.V.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 149. 2010. С. 727-730
Morozov I.A., Sachivkina N.P., Kravtsov E.G., Vasilyeva E.A., Anokhina I.V., Yashina N.V., Dalin M.V.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 151. 2011. С. 705-708
Rybas Ya.A., Gonzáles K.F., Kravtsov E.G., Tchernitchin A.N., Dalin M.V.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. New York Consultants BureauSpringer / Автономная некоммерческая организация Издательство Российской академии медицинских наук. Том 152. 2011. С. 83-85

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 15 из 25

Другие авторы