Dalin M.V.

Список записей

Отображать:
Melnikov V., Espinoza-Gomez F., Newton-Sanchez O., Delgado-Ensiso I., Montesinos-Lopez O.A., Dalin M.V., Espinoza B., Martinez I., Sheklakova L.A., Karpenko L.P., Dobrovinskaya O.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. Том 156. 2014.
Sadretdinova R.R., Karpenko L.P., Dalin M.V., Mel’nikov V., Carreón-Fernández V., Newton-Sánchez O., Rojas-Larios F.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. Том 159. 2015. С. 482-485
Ruzhanskaya A.V., Milenina O.E., Kravtsov E.G., Dalin M.V., Gabrielyan N.I.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. Том 140. 2005. С. 330-333
Anokhina I.V., Kravtsov E.G., Protsenko A.V., Yashina N.V., Yermolaev A.V., Chesnokova V.L., Dalin M.V.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. Том 143. 2007. С. 359-362
Zenina A.V., Kravtsov E.G., Tsetsegsaikhan B., Yashina N.V., Dalin M.V., Karpenko L.P., Sheklakova L.A., Kallinikova V.D.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. Том 145. 2008. С. 352-354
Sachivkina N.P., Kravtsov E.G., Vasilyeva E.A., Anokhina I.V., Dalin M.V.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Клеточные технологии в биологии и медицине. Том 148. 2009. С. 214-216

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 15 из 25