Статей 92124
Монографий 1153
Патентов 507
Диссертаций 11879
Авторов 44511

Новые записи

Сортировать по:
Хащина Эллина Эдуардовна
2018. 26 с.
Kuzyakov Yakov, Soromotin Andrei V., Lanza Guy R., Sizov Oleg S., Lobotrosova Svetlana A., Abakumov Evgeny V., Zverev Alexey O., Yakimov Artem S., Konstantinov Alexandr O., Kurasova Alina O., Prihod'ko Nikolay V., Salavatulin Vladimir M., Varentsov Mikhail I., Alharbi Sulaiman Almwarai, Alotaibi Khaled D.
Science of the Total Environment. Elsevier B.V.. Том 928. 2024. 172265 с.
Kuzyakov Y., Ivashchenko K., Gavrichkova O., Korneykova M., Vasenev V., Salnik N., Saltan N., Sarzhanov D., Babenko E., Urabova S., Slukovskaya M., Zavodskikh M., Gorbov S., Petrov D., Dolgikh A., Yu Sotnikova, Vasileva M., Skripnikov P., Ryzhkov O., Nikerova K., Sushko S., Ananyeva N.D., Bochko T.
Science of the Total Environment. Elsevier B.V.. Том 927. 2024. 171881 с.