Lokhonina A.

Список записей

Отображать:
Arutyunyan I.V., Tenchurin T.K., Grigoryev T.E., Makarov A.V., Korshunov A.A., Elchaninov A.V., Kananykhina Y.Y., Lokhonina A.V., Vasyukova O.A., Uvarova E.V., Chuprynin V.D., Shepelev A.D., Mamagulashvili V.G., Chvalun S.N., Fatkhudinov T.K.
Акушерство и гинекология. ООО «Бионика Медиа». 2018. С. 70-77

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 10 из 10