Lokhonina A.

Список записей

Отображать:
Vishnyakova P., Poltavets A., Karpulevich E., Maznina A., Vtorushina V., Mikhaleva L., Kananykhina E., Lokhonina A., Kovalchuk S., Makarov A., Elchaninov A., Sukhikh G., Fatkhudinov T.
Biomedicine and Pharmacotherapy. Elsevier Masson SAS. Том 139. 2021.
Arutyunyan I.V., Tenchurin T.K., Grigoryev T.E., Makarov A.V., Korshunov A.A., Elchaninov A.V., Kananykhina Y.Y., Lokhonina A.V., Vasyukova O.A., Uvarova E.V., Chuprynin V.D., Shepelev A.D., Mamagulashvili V.G., Chvalun S.N., Fatkhudinov T.K.
Акушерство и гинекология. ООО «Бионика Медиа». 2018. С. 70-77

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 12 из 12

Другие авторы