Lokhonina A.

Список записей

Отображать:
Vishnyakova P., Poltavets A., Karpulevich E., Maznina A., Vtorushina V., Mikhaleva L., Kananykhina E., Lokhonina A., Kovalchuk S., Makarov A., Elchaninov A., Sukhikh G., Fatkhudinov T.
Biomedicine and Pharmacotherapy. Elsevier Masson SAS. Том 139. 2021.
Arutyunyan I.V., Fatkhudinov T.K., Elchaninov A.V., Makarov A.V., Vasyukova O.A., Usman N.Y., Marey M.V., Volodina M.A., Kananykhina E.Y., Lokhonina A.V., Bolshakova G.B., Goldshtein D.V., Sukhikh G.T.
Гены и клетки. Human Stem Cell Institute. Том 13. 2018. С. 82-89

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 14 из 14

Другие авторы