Makarov A.

Список записей

Отображать:
Vishnyakova P., Poltavets A., Karpulevich E., Maznina A., Vtorushina V., Mikhaleva L., Kananykhina E., Lokhonina A., Kovalchuk S., Makarov A., Elchaninov A., Sukhikh G., Fatkhudinov T.
Biomedicine and Pharmacotherapy. Elsevier Masson SAS. Том 139. 2021.
Varfolomeev A.A., Makarov A.
Proceedings of the 2020 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, EIConRus 2020. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. 2020. С. 2106-2109
Arutyunyan I.V., Fatkhudinov T.K., Elchaninov A.V., Makarov A.V., Vasyukova O.A., Usman N.Y., Marey M.V., Volodina M.A., Kananykhina E.Y., Lokhonina A.V., Bolshakova G.B., Goldshtein D.V., Sukhikh G.T.
Гены и клетки. Human Stem Cell Institute. Том 13. 2018. С. 82-89

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 15 из 16

Другие авторы