Борисов Р.С.

Borisov R.S.
borisov@ips.ac.ru

List of records

Display:
Zubkov F.I., Zaytsev V.P., Nikitina E.V., Mikhaylova N.M., Alexandrov G.G., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2005. P. 303-304
Lapchinskaya O.A., Katrukha G.S., Gladkikh E.G., Kulyaeva V.V., Coodan P.V., Topolyan A.P., Alferova V.A., Pogozheva V.V., Sukonnikov M.A., Rogozhin E.A., Prokhorenko I.A., Brylev V.A., Korolev A.M., Slyundina M.S., Borisov R.S., Serebryakova M.V., Shuvalov M.V., Ksenofontov A.L., Stoyanova L.G., Osterman I.A., Formanovsky A.A., Tashlitsky V.N., Baratova L.A., Timofeeva A.V., Tyurin A.P.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry. Vol. 42. 2016. P. 664-671
Zubkov F.I., Zaytsev V.P., Nikitina E.V., Mikhaylova N.M., Aleksandrov G.G., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 41. 2005. P. 273-274
Zubkov F.I., Zaytsev V.P., Nikitina E.V., Borisov R.S., Airiyan I.K., Turchin K.F., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 44. 2008. P. 886-888
Voskressensky L.G., Borisova T.N., Ovcharov M.V., Kulikova L.N., Sorokina E.A., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 44. 2008. P. 1510-1519
Voskressensky L.G., Ovcharov M.V., Borisova T.N., Kulikova L.N., Listratova A.V., Borisov R.S., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 47. 2011. P. 222-228

Page 1 of 2. Items from 1 to 50 of 67

Other authors