Anh L.T.

List of records

Display:
Volkov S.V., Kutyakov S.V., Levov A.N., Polyakova E.I., Anh L.T., Soldatova S.A., Terentiev P.B., Soldatenkov A.T.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2007. P. 544-554
Volkov S.V., Kutyakov S.V., Levov A.N., Polyakova E.L., Anh L.T., Soldatova S.A., Terentiev P.B., Soldatenkov A.T.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 2007. P. 1486-1495
Anh L.T., Titov A.A., Kobzev M.S., Voskressensky L.G., Varlamov A.V., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N.
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications. International Union of Crystallography. Vol. 73. 2017. P. 1770-1773
Levov A.N., Strokina V.M., Komarova A.I., Anh L.T., Soldatenkov A.T.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 42. 2006. P. 125-126
Volkov S.V., Kutyakov S.V., Levov A.N., Polyakova E.I., Anh L.T., Soldatova S.A., Terentiev P.B., Soldatenkov A.T.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 43. 2007. P. 445-453
Anh L.T., Soldatenkov A.T., Mamyrbekova Zh.A., Soldatova S.A., Polyanskiy K.B., Tung T.T., Khrustalev V.N.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 44. 2008. P. 1404-1412
Hieu C.H., Anh L.T., Levov A.N., Nikitina E.V., Soldatenkov A.T.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 45. 2009. P. 1406-1407

Page 1 of 1. Items from 1 to 24 of 24

Other authors