Zakharov P.I.

Список записей

Отображать:
ZVOLINSKII V.P., ZAKHAROV P.I., SHEVTSOV V.K., PLESHAKOV V.G., VARLAMOV A.V., VASILYEV G.A., FURNARIS K.I., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1977. С. 101-105
ZVOLINSKII V.P., ZAKHAROV P.I., MURUGOVA L.A., SHEVTSOV V.K., VASILEV G.A., VARLAMOV A.V., PROSTAKOV N.S.
ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Том 14. 1978. С. 2414-2419
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., ANISIMOV B.N., MIKHAILOVA N.M., VASILYEV G.A., ZAKHAROV P.I., GALIULLIN M.A.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1978. С. 1234-1240
ZVOLINSKII V.P., ZAKHAROV P.I., SHEVTSOV V.K., VARLAMOV A.V., PLESHAKOV V.G., VASILYEV G.A., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1978. С. 246-250
PROSTAKOV N.S., GAIVORONSKAYA L.A., ANASTASI R.I., KAMARAMAIGA S.M., SAVINA A.A., MURUGOVA L.A., ZAKHAROV P.I.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1979. С. 1514-1523
ZAKHAROV P.I., ZVOLINSKII V.P., SHEVTSOV V.K., PLESHAKOV V.G., SEITEMBETOV T.S., VARLAMOV A.V., VASILYEV G.A., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1979. С. 89-95
ZAKHAROV P.I., ZVOLINSKII V.P., SOLDATENKOV A.T., KRAPIVKO A.P., PROSTAKOV N.S.
ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Том 16. 1980. С. 2330-2336
ZAKHAROV P.I., ZVOLINSKII V.P., ROMERO M.I., ANISIMOV B.N., SOLDATENKOV A.T., KRAPIVKO A.P., KUZNETSOV V.I., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1981. С. 1368-1373
SHEVTSOV V.K., ZVOLINSKII V.P., ZAKHAROV P.I., PLESHAKOV V.G., ALEKSEEVA L.A., PROSTAKOV N.S.
ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Том 18. 1982. С. 2415-2421
SHEVTSOV V.K., ZAKHAROV P.I., ZVOLINSKII V.P., VARLAMOV A.V., ANISIMOV B.N., SOLDATENKOV A.T., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1982. С. 377-383
STASHENKO E.E., ZAKHAROV P.I., BORISOVA T.N., VARLAMOV A.V., SUBBOTIN B.S., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1988. С. 212-215
STASHENKO E.E., ZAKHAROV P.I., KUZNETSOV V.V., GAIVORONSKAYA L.A., SUBBOTIN B.S., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1988. С. 813-818
PROSTAKOV N.S., KUZNETSOV V.V., GAIVORONSKAYA L.A., MURUGOVA L.A., STASHENKO E.E., ZAKHAROV P.I.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1988. С. 1078-1083
STASHENKO E.E., ZAKHAROV P.I., KUZNETSOV V.B., KLYAVINA I.V., KIRILLOVA L.M., VARLAMOV A.V., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1989. С. 795-800
STASHENKO E.E., ZAKHAROV P.I., KUZNETSOV V.V., GAIVORONSKAYA L.A., SIMONOVA L.A., SUBBOTIN B.S., ZHILNIKOV V.G., RAEVSKII N.I., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1990. С. 380-387
Zvolinskii V.P., Zakharov P.I., Shevtsov V.K., Pleshakov V.G., Varlamov A.V., Vasil'ev G.A., Furnaris K.I., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 13. 1977. С. 86-90
Zvolinskii V.P., Zakharov P.I., Poshivalov S.G., Shevtsov V.K., Pleshakov V.G., Seitembetov T.S., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 13. 1978. С. 1094-1098
Zvolinskii V.P., Zakharov P.I., Shevtsov V.K., Varlamov A.V., Pleshakov V.G., Vasil'ev G.A., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 14. 1978. С. 200-203
Prostakov N.S., Varlamov A.V., Anisimov B.N., Mikhailova N.M., Vasil'ev G.A., Zakharov P.I., Galiullin M.A.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 14. 1978. С. 997-1003
Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Shevtsov V.K., Pleshakov V.G., Seitembetov T.S., Varlamov A.V., Vasil'ev G.A., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 15. 1979. С. 78-85
Shevtsov V.K., Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Pleshakov V.G., Seitembetov T.S., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 15. 1979. С. 328-332
Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Poshivalov S.G., Pleshakov V.G., Seitembetov T.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 15. 1979. С. 535-540
Prostakov N.S., Anisimov B.N., Varlamov A.V., Zakharov V.F., Zakharov P.I., Dzhkha C.M., Murugova L.A.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 15. 1979. С. 777-780
Prostakov N.S., Gaivoronskaya L.A., Anastasi R.I., Maiga S.M.C., Savina A.A., Murugova L.A., Zakharov P.I.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 15. 1979. С. 1214-1222
Shevtsov V.K., Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Pleshakov V.G., Grigor'ev G.V., Prostakov N.S., Zainul Abedin M.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 17. 1981. С. 697-702
Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Anisimov B.N., Soldatenkov A.T., Krapivko A.P., Kuznetsov V.I., Prostakov N.S., Romero Maldonado I.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 17. 1981. С. 1025-1030
Shevtsov V.K., Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Varlamov A.V., Anisimov B.N., Soldatenkov A.T., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 18. 1982. С. 285-290
Zakharov P.I., Zaikin V.G., Mikaya A.I., Radzhan P.K., Soldatenkov A.T., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 18. 1982. С. 581-585
Kuznetsov V.V., Gaivoronskaya L.A., Romero R.M., Stashenko E.E., Zakharov P.I., Prostatkov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 23. 1987. С. 783-786
Zakharov P.I., Shalimov V.P., Krokhin A.V., Prostakov N.S., Montenegro Kordova G.B.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 23. 1987. С. 992-997

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 50 из 59