Ryashentseva M.A.

List of records

Display:
Prostakov N.A., Varlamov A.V., Ryashentseva M.A., Fomichev A.A., Rezakov V.A., Kozm K., Polosin V.M., Islam N., Shevtsov V.K.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 26. 1990. P. 1068-1072
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., RYASHENTSEVA M.A., FOMICHEV A.A., REZAKOV V.A., KOZM K., POLOSIN V.M., ISLAM N., SHEVCOV V.K.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1990. P. 1279-1284
Prostakov N.S., Kuznetov V.I., Ryashentseva M.A., Kirillova L.M.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 15. 1979. P. 421-423

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 20

Other authors