Zvolinsky O.V.

List of records

Display:
Krivenko L.I., Soldatenkov A.T., Zvolinsky O.V., Kuleshova L.N., Khrustalev V.N., Gurishev V.N., Soldatova S.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1997. P. 793-800
Kryvenko L.I., Soldatova S.A., Zvolinsky O.V., Romanenko E.E., Struchkova M.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1997. P. 1069-1073

Page 1 of 1. Items from 1 to 4 of 4

Other authors