Murugova L.A.

List of records

Display:
ZVOLINSKII V.P., ZAKHAROV P.I., MURUGOVA L.A., SHEVTSOV V.K., VASILEV G.A., VARLAMOV A.V., PROSTAKOV N.S.
ZHURNAL ORGANICHESKOI KHIMII. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Vol. 14. 1978. P. 2414-2419
PROSTAKOV N.S., GAIVORONSKAYA L.A., ANASTASI R.I., KAMARAMAIGA S.M., SAVINA A.A., MURUGOVA L.A., ZAKHAROV P.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1979. P. 1514-1523
PROSTAKOV N.S., SUDZHI K., MIKHAILOVA N.M., MURUGOVA L.A., ZAKHAROV V.F.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1981. P. 1382-1386
PROSTAKOV N.S., KIRILLOVA L.M., KHANNA B.K., MURUGOVA L.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1986. P. 248-253
PROSTAKOV N.S., KUZNETSOV V.V., GAIVORONSKAYA L.A., MURUGOVA L.A., STASHENKO E.E., ZAKHAROV P.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1988. P. 1078-1083
PROSTAKOV N.S., KRUGLYAK E.V., SHALIMOV V.P., MURUGOVA L.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1992. P. 915-920
KOLYADINA N.M., SOLDATENKOV A.T., MURUGOVA L.A., USTENKO A.A., AGEEV E.A., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1992. P. 1513-1519
Prostakov N.S., Anisimov B.N., Varlamov A.V., Zakharov V.F., Zakharov P.I., Dzhkha C.M., Murugova L.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 15. 1979. P. 777-780
Prostakov N.S., Gaivoronskaya L.A., Anastasi R.I., Maiga S.M.C., Savina A.A., Murugova L.A., Zakharov P.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 15. 1979. P. 1214-1222
Prostakov N.S., Sudzhi K., Mikhailova N.M., Murugova L.A., Zakharov V.F.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 17. 1981. P. 1038-1042

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 22

Other authors