Balebanova E.V.

List of records

Display:
DAVYDOV V.V., SOKOL V.I., BALEBANOVA E.V., BELYAEVA V.K., SHKLYAEV Y.V., MAROV I.N., ZAITSEV B.E., PORAIKOSHITS M.A.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 19. 1993. P. 803-808
SOKOL V.I., DAVYDOV V.V., BALEBANOVA E.V., PORAIKOSHITS M.A., SHKLYAEV Y.V., ZAITSEV B.E.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 21. 1995. P. 325-331
SOKOL V.I., DAVYDOV V.V., BALEBANOVA E.V., PORAIKOSHITS M.A., SHKLYAEV Y.V., ZAITSEV B.E.
KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA / Russian Journal of Coordination Chemistry. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 21. 1995. P. 413-423
DAVYDOV V.V., SOKOL V.I., BALEBANOVA E.V., SHKLYAEV Y.V., ZAKHAROV V.F., KUZNETSOV S.L., ZAITSEV B.E.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1995. P. 922-933
Davydov V.V., Sokol V.I., Balebanova E.V., Sergienko V.S., Shklyaev Y.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 43. 1998. P. 781-788
Sokol V.I., Davydov V.V., Balebanova E.V., Elekhina N.A., Shklyaev Y.V., Sergienko V.S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 45. 2000. P. 418-424

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 24

Other authors