METALLOCOMPLEXES OF 3,3-DIMETHYL AND 3-METHYL DERIVATIVES OF 1-(4',4'-DIMETHYLCYCLOHEXA-2',6'-DIONE-1'-YL)-3,4-DIHYDROISOQUINOLINE

Authors
DAVYDOV V.V. , BALEBANOVA E.V. , SOKOL V.I. , EZHOV A.I. , SHKLYAEV Y.V. , ZAITSEV B.E.
Publisher
MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук"
Number of issue
7
Language
Russian
Pages
535-541
Status
Published
Volume
21
Year
1995
Date of creation
19.10.2018
Date of change
19.10.2018
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/9410/
Share

Other records

DAVYDOV V.V., SOKOL V.I., BALEBANOVA E.V., SHKLYAEV Y.V., ZAKHAROV V.F., KUZNETSOV S.L., ZAITSEV B.E.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1995. P. 922-933