Lomtatidze L.V.

List of records

Display:
Nesterova I.V., Chudilova G.A., Chapurina V.N., Kovaleva S.V., Lomtatidze L.V., Tarakanov V.A., Teterin Yu.V., Pirogova A.I.
Immunologiya. Vol. 43. 2022. P. 89-102
Nesterova I.V., Malinovskaya V.V., Khaydukov S.V., Chudilova G.A., Lomtatidze L.V., Dieu Lien N.T.
Медицинская иммунология. Vol. 20. 2018. P. 847-854

Page 1 of 1. Items from 1 to 12 of 12

Other authors