Chudilova G.A.

chudilova2015@yandex.ru

List of records

Display:
Nesterova I.V., Chudilova G.A., Chapurina V.N., Kovaleva S.V., Lomtatidze L.V., Tarakanov V.A., Teterin Yu.V., Pirogova A.I.
Immunologiya. Vol. 43. 2022. P. 89-102
Nesterova I.V., Chudilova G.A., Pavlenko V.N., Tarakanov V.A.
Медицинская иммунология. Vol. 23. 2021. P. 819-824
Nesterova I.V., Mitropanova M.N., Chudilova G.A., Kovaleva S.V., Matushkina V.A.
Immunologiya. Vol. 41. 2020. P. 64-73

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 24

Other authors