Shevtsov V.K.

Список записей

Отображать:
ZVOLINSKII V.P., ZAKHAROV P.I., SHEVTSOV V.K., PLESHAKOV V.G., VARLAMOV A.V., VASILYEV G.A., FURNARIS K.I., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1977. С. 101-105
ZVOLINSKII V.P., ZAKHAROV P.I., MURUGOVA L.A., SHEVTSOV V.K., VASILEV G.A., VARLAMOV A.V., PROSTAKOV N.S.
ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Том 14. 1978. С. 2414-2419
ZVOLINSKII V.P., ZAKHAROV P.I., SHEVTSOV V.K., VARLAMOV A.V., PLESHAKOV V.G., VASILYEV G.A., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1978. С. 246-250
ZAKHAROV P.I., ZVOLINSKII V.P., SHEVTSOV V.K., PLESHAKOV V.G., SEITEMBETOV T.S., VARLAMOV A.V., VASILYEV G.A., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1979. С. 89-95
SHEVTSOV V.K., ZVOLINSKII V.P., ZAKHAROV P.I., PLESHAKOV V.G., ALEKSEEVA L.A., PROSTAKOV N.S.
ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Том 18. 1982. С. 2415-2421
SHEVTSOV V.K., ZAKHAROV P.I., ZVOLINSKII V.P., VARLAMOV A.V., ANISIMOV B.N., SOLDATENKOV A.T., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1982. С. 377-383
VARLAMOV A.V., SHEVTSOV V.K., KLOCHKOV A.M., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1984. С. 1071-1076
SHEVTSOV V.K., VARLAMOV A.V., ISLAM N., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1985. С. 534-538
PROSTAKOV N.S., SAKHA S.R., MIKHAILOVA N.M., SHEVTSOV V.K., SERGEEVA N.D.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1986. С. 939-942
KUZNETSOV V.V., PALMA A.R., FERNANDEZ M., ALIEV A.E., SHEVTSOV V.K., VARLAMOV A.V., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1991. С. 1350-1353
Zvolinskii V.P., Zakharov P.I., Shevtsov V.K., Pleshakov V.G., Varlamov A.V., Vasil'ev G.A., Furnaris K.I., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 13. 1977. С. 86-90
Zvolinskii V.P., Zakharov P.I., Poshivalov S.G., Shevtsov V.K., Pleshakov V.G., Seitembetov T.S., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 13. 1978. С. 1094-1098
Zvolinskii V.P., Zakharov P.I., Shevtsov V.K., Varlamov A.V., Pleshakov V.G., Vasil'ev G.A., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 14. 1978. С. 200-203
Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Shevtsov V.K., Pleshakov V.G., Seitembetov T.S., Varlamov A.V., Vasil'ev G.A., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 15. 1979. С. 78-85
Shevtsov V.K., Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Pleshakov V.G., Seitembetov T.S., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 15. 1979. С. 328-332
Shevtsov V.K., Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Pleshakov V.G., Grigor'ev G.V., Prostakov N.S., Zainul Abedin M.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 17. 1981. С. 697-702
Shevtsov V.K., Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Varlamov A.V., Anisimov B.N., Soldatenkov A.T., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 18. 1982. С. 285-290
Varlamov A.V., Shevtsov V.K., Klochkov A.M., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 20. 1984. С. 869-874
Shevtsov V.K., Varlamov A.V., Islam N., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 21. 1985. С. 445-449
Shevtsov V.K., Varlamov A.V., Poshivalov S.G., Simonova L.A., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 22. 1986. С. 577-580
Prostakov N.S., Rani S.S., Mikhailova N.M., Shevtsov V.K., Sergeeva N.D.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 22. 1986. С. 751-754
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Mobio I.G., Soldatenkov A.T., Kuznetsov V.V., Varlamov A.V., Borisova T.N., Zhil'nikov V.G., Shevtsov V.K., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 25. 1989. С. 1259-1266
Prostakov N.A., Varlamov A.V., Ryashentseva M.A., Fomichev A.A., Rezakov V.A., Kozm K., Polosin V.M., Islam N., Shevtsov V.K.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 26. 1990. С. 1068-1072
Kuznetsov V.V., Pal'ma A.R., Fernandes M., Aliev A.E., Shevtsov V.K., Varlamov A.V., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 27. 1991. С. 1080-1083

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 33 из 33