Shevtsov V.K.

Список записей

Отображать:
ZVOLINSKII V.P., ZAKHAROV P.I., SHEVTSOV V.K., PLESHAKOV V.G., VARLAMOV A.V., VASILYEV G.A., FURNARIS K.I., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1977. С. 101-105
ZVOLINSKII V.P., ZAKHAROV P.I., MURUGOVA L.A., SHEVTSOV V.K., VASILEV G.A., VARLAMOV A.V., PROSTAKOV N.S.
ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Том 14. 1978. С. 2414-2419
ZVOLINSKII V.P., ZAKHAROV P.I., SHEVTSOV V.K., VARLAMOV A.V., PLESHAKOV V.G., VASILYEV G.A., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1978. С. 246-250
ZAKHAROV P.I., ZVOLINSKII V.P., SHEVTSOV V.K., PLESHAKOV V.G., SEITEMBETOV T.S., VARLAMOV A.V., VASILYEV G.A., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1979. С. 89-95
SHEVTSOV V.K., ZVOLINSKII V.P., ZAKHAROV P.I., PLESHAKOV V.G., ALEKSEEVA L.A., PROSTAKOV N.S.
ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Том 18. 1982. С. 2415-2421
SHEVTSOV V.K., ZAKHAROV P.I., ZVOLINSKII V.P., VARLAMOV A.V., ANISIMOV B.N., SOLDATENKOV A.T., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1982. С. 377-383
VARLAMOV A.V., SHEVTSOV V.K., KLOCHKOV A.M., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1984. С. 1071-1076
SHEVTSOV V.K., VARLAMOV A.V., ISLAM N., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1985. С. 534-538
PROSTAKOV N.S., SAKHA S.R., MIKHAILOVA N.M., SHEVTSOV V.K., SERGEEVA N.D.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1986. С. 939-942
KUZNETSOV V.V., PALMA A.R., FERNANDEZ M., ALIEV A.E., SHEVTSOV V.K., VARLAMOV A.V., PROSTAKOV N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1991. С. 1350-1353
Zvolinskii V.P., Zakharov P.I., Shevtsov V.K., Pleshakov V.G., Varlamov A.V., Vasil'ev G.A., Furnaris K.I., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 13. 1977. С. 86-90
Zvolinskii V.P., Zakharov P.I., Poshivalov S.G., Shevtsov V.K., Pleshakov V.G., Seitembetov T.S., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 13. 1978. С. 1094-1098
Zvolinskii V.P., Zakharov P.I., Shevtsov V.K., Varlamov A.V., Pleshakov V.G., Vasil'ev G.A., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 14. 1978. С. 200-203
Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Shevtsov V.K., Pleshakov V.G., Seitembetov T.S., Varlamov A.V., Vasil'ev G.A., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 15. 1979. С. 78-85
Shevtsov V.K., Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Pleshakov V.G., Seitembetov T.S., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 15. 1979. С. 328-332
Shevtsov V.K., Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Pleshakov V.G., Grigor'ev G.V., Prostakov N.S., Zainul Abedin M.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 17. 1981. С. 697-702
Shevtsov V.K., Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Varlamov A.V., Anisimov B.N., Soldatenkov A.T., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 18. 1982. С. 285-290
Varlamov A.V., Shevtsov V.K., Klochkov A.M., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 20. 1984. С. 869-874

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 25 из 33