Киреев Д.Е.

Kireev D.E.

Список записей

Отображать:
Кириченко А.А., Киреев Д.Е., Кравченко А.В., Покровская А.В., Куимова У.А., Сизова Н.В., Майорова С.О., Гусев Д.А., Покровский В.В.
Jurnal Infektologii. Interregional public organization Association of infectious disease specialists of Saint-Petersburg and Leningrad region (IPO AIDSSPbR). Том 12. 2020. С. 29-39
Шлыкова А.В., Киреев Д.Е., Лаповок И.А., Салеева Д.В., Покровская А.В., Шемшура А.Б., Лебедев П.В., Хотелева Л.В., Стребкова Е.А., Хуртин Д.Г., Спирин А.В., Агафонова О.В., Кириченко А.А., Лопатухин А.Э., Покровский В.В.
Infektsionnye Bolezni. Dynasty Publishing House. Том 19. 2021. С. 37-51
Kirichenko A.A., Kireev D.E., Kravchenko A.V., Pokrovskaya A.V., Kuimova U.A., Sizova N.V., Mayorova S.O., Gusev D.А., Pokrovsky V.V.
Jurnal Infektologii. Interregional public organization Association of infectious disease specialists of Saint-Petersburg and Leningrad region (IPO AIDSSPbR). Том 12. 2021. С. 29-39
Kulabukhova E.I., Mironov K.O., Dunaeva E.A., Kireev D.E., Narkevich A.N., Zimina V.N., Kravchenko A.V.
HIV Infection and Immunosuppressive Disorders. Baltic Medical Educational Center. Том 11. 2019. С. 61-69
Кулабухова Е.И., Миронов К.О., Дунаева Е.А., Киреев Д.Е., Наркевич А.Н., Зимина В.Н., Кравченко А.В.
HIV Infection and Immunosuppressive Disorders. Baltic Medical Educational Center. Том 11. 2019. С. 61-69
Киреев Д.Е., Шипулин Г.А., Семенов А.В., Тиванова Е.В., Чуланов В.П., Колясникова Н.М., Зуева Е.Б., Galli C., Покровский В.В.
HIV Infection and Immunosuppressive Disorders. Baltic Medical Educational Center. Том 11. 2019. С. 103-113
Kireev D.E., Shipulin G.A., Semenov A.V., Tivanova E.V., Chulanov V.P., Kolyasnikova N.M., Zueva E.B., Galli C., Pokrovsky V.V.
HIV Infection and Immunosuppressive Disorders. Baltic Medical Educational Center. Том 11. 2019. С. 103-113

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 11 из 11

Другие авторы