Киреев Д.Е.

Kireev D.E.

Список записей

Отображать:
Kirichenko A.A., Kireev D.E., Kravchenko A.V., Pokrovskaya A.V., Kuimova U.A., Sizova N.V., Mayorova S.O., Gusev D.А., Pokrovsky V.V.
Jurnal Infektologii. Interregional public organization Association of infectious disease specialists of Saint-Petersburg and Leningrad region (IPO AIDSSPbR). Том 12. 2021. С. 29-39
Kulabukhova E.I., Mironov K.O., Dunaeva E.A., Kireev D.E., Narkevich A.N., Zimina V.N., Kravchenko A.V.
HIV Infection and Immunosuppressive Disorders. Baltic Medical Educational Center. Том 11. 2019. С. 61-69
Кулабухова Е.И., Миронов К.О., Дунаева Е.А., Киреев Д.Е., Наркевич А.Н., Зимина В.Н., Кравченко А.В.
HIV Infection and Immunosuppressive Disorders. Baltic Medical Educational Center. Том 11. 2019. С. 61-69
Киреев Д.Е., Шипулин Г.А., Семенов А.В., Тиванова Е.В., Чуланов В.П., Колясникова Н.М., Зуева Е.Б., Galli C., Покровский В.В.
HIV Infection and Immunosuppressive Disorders. Baltic Medical Educational Center. Том 11. 2019. С. 103-113
Kireev D.E., Shipulin G.A., Semenov A.V., Tivanova E.V., Chulanov V.P., Kolyasnikova N.M., Zueva E.B., Galli C., Pokrovsky V.V.
HIV Infection and Immunosuppressive Disorders. Baltic Medical Educational Center. Том 11. 2019. С. 103-113

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 9 из 9

Другие авторы