Karpov O.V.

Список записей

Отображать:
Goncharuk V.V., Lapshin V.B., Karpov O.V., Lesnikov E.V., Balakhanov D.M., Dan'kin D.A., Syroezhkin A.V.
Journal of Water Chemistry and Technology. Том 33. 2011. С. 135-139

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 3 из 3

Другие авторы