Sergienko V.S.

Список записей

Отображать:
Sokol V.I., Ryabov M.A., Merkureva N.Y., Davydov V.V., Shklyaev Y.V., Sergienko V.S., Zaitsev B.E.
КРИСТАЛЛОГРАФИЯ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Издательство: Российская академия наук / Издательство МАИК "Наука/Интерпериодика". Том 41. 1996. С. 483-489
Sokol V.I., Ryabov M.A., Davydov V.V., Merkur'eva N.Y., Shklyaev Y.V., Sergienko V.S., Zaitsev B.E.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 43. 1998. С. 561-568
Davydov V.V., Sokol V.I., Balebanova E.V., Sergienko V.S., Shklyaev Y.V.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 43. 1998. С. 781-788
Sokol V., Ryabov M.A., Davydov V.V., Merkur'eva N.Y., Shklyaev Y.V., Sergienko V.S., Zaitsev B.E.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 43. 1998. С. 1152-1159
Sokol V.I., Davydov V.V., Balebanova E.V., Elekhina N.A., Shklyaev Y.V., Sergienko V.S.
ЖУРНАЛ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 45. 2000. С. 418-424

Страница 1 из 4. Записи с 1 по 15 из 58

Другие авторы