Sergienko V.S.

List of records

Display:
Sokol V.I., Ryabov M.A., Merkureva N.Y., Davydov V.V., Shklyaev Y.V., Sergienko V.S., Zaitsev B.E.
KRISTALLOGRAFIYA / Crystallography Reports. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Издательство: Российская академия наук / Издательство МАИК "Наука/Интерпериодика". Vol. 41. 1996. P. 483-489
Sokol V.I., Ryabov M.A., Davydov V.V., Merkur'eva N.Y., Shklyaev Y.V., Sergienko V.S., Zaitsev B.E.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 43. 1998. P. 561-568
Davydov V.V., Sokol V.I., Balebanova E.V., Sergienko V.S., Shklyaev Y.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 43. 1998. P. 781-788
Sokol V., Ryabov M.A., Davydov V.V., Merkur'eva N.Y., Shklyaev Y.V., Sergienko V.S., Zaitsev B.E.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 43. 1998. P. 1152-1159
Sokol V.I., Davydov V.V., Balebanova E.V., Elekhina N.A., Shklyaev Y.V., Sergienko V.S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 45. 2000. P. 418-424

Page 1 of 4. Items from 1 to 15 of 58

Other authors