Zaytsev V.P.

aleks@igic.ras.ru

Список записей

Отображать:
Zubkov F.I., Voronov A.A., Ukhanova M., Alekseeva K.A., Nikitina E.V., Zaytsev V.P., Khrustalev V.N., Tilve S.G.
Материалы конференции Dombay Organic Conference Cluster DOCC-2016. 28th May - 04th June 2016, Dombay, Russian Federation. 2016. С. 288-288
Zubkov F.I., Zaytsev V.P., Nikitina E.V.
Материалы конференции "КОСТ-2015" Международный конгресс по химии гетероциклических соединений, 18-23 октября 2015 г.. 2015. С. 132-132
Zaytsev V.P., Sorokina E.A., Kvyatkovskaya E.A., Toze F.A.A., Mhaldar S.N., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N.
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications. Том 74. 2018. С. 1101-1106

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 50 из 61