Rezakov V.A.

List of records

Display:
PROSTAKOV N.S., SOLDATENKOV A.T., BAGDADI M.V., BRINDHA O.S., KUZNETSOV V.I., REZAKOV V.A., FOMICHEV A.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1984. P. 1371-1375
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., RYASHENTSEVA M.A., FOMICHEV A.A., REZAKOV V.A., KOZM K., POLOSIN V.M., ISLAM N., SHEVCOV V.K.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1990. P. 1279-1284
Prostakov N.S., Soldatenkov A.T., Radzhan P.K., Fedorov V.O., Fomichev A.A., Rezakov V.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 18. 1982. P. 390-394
Prostakov N.S., Soldatenkov A.T., Bagdadi M.V., Brindkha O.S., Kuznetsov V.I., Rezakov V.A., Fomichev A.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 20. 1984. P. 1128-1132
Prostakov N.S., Varlamov A.V., Fomichev A.A., Aliev A.E., Polosin V.M., Rezakov V.A., Annan H.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 25. 1989. P. 108-112

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 16

Other authors