Kozm K.

List of records

Display:
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., KOZM K., FOMICHEV A.A., ALIEV A.E., PALMA A., KANDZHI P.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1988. P. 1566-1569
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., RYASHENTSEVA M.A., FOMICHEV A.A., REZAKOV V.A., KOZM K., POLOSIN V.M., ISLAM N., SHEVCOV V.K.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1990. P. 1279-1284
Prostakov N.S., Varlamov A.V., Kozm K., Fomichev A.A., Aliev A.E., Pal'ma A., Kandzhi P.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 24. 1988. P. 1303-1306
Prostakov N.A., Varlamov A.V., Ryashentseva M.A., Fomichev A.A., Rezakov V.A., Kozm K., Polosin V.M., Islam N., Shevtsov V.K.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 26. 1990. P. 1068-1072

Page 1 of 1. Items from 1 to 7 of 7

Other authors