Fomichev A.A.

List of records

Display:
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., NAVIN S., FOMICHEV A.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1980. P. 123-124
PROSTAKOV N.S., SOLDATENKOV A.T., KRAPIVKO A.P., FOMICHEV A.A., MIKAYA A.I., USTENKO A.A.
ZHURNAL ORGANICHESKOI KHIMII. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Vol. 18. 1982. P. 1106-1113
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., SHENDRIK I.V., ANISIMOV B.N., KRAPIVKO A.P., LAVANIEDOGIAVERIE S., FOMICHEV A.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1983. P. 1384-1386
PROSTAKOV N.S., SOLDATENKOV A.T., BAGDADI M.V., BRINDHA O.S., KUZNETSOV V.I., REZAKOV V.A., FOMICHEV A.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1984. P. 1371-1375

Page 1 of 5. Items from 1 to 15 of 63

Other authors