Golubev V.D.

List of records

Display:
Zubkov F.I., Golubev V.D., Zaytsev V.P., Bakhanovich O.V., Nikitina E.V., Khrustalev V.N., Aysin R.R., Timofeeva T.V., Novikov R.A., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 52. 2016. P. 225-236
Zaytsev V.P., Mikhailova N.M., Airiyan I.K., Galkina E.V., Golubev V.D., Nikitina E.V., Zubkov F.I., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 48. 2012. P. 505-513

Page 1 of 1. Items from 1 to 3 of 3

Other authors