Сорокина Е.А.

Sorokina E.A.

Список записей

Отображать:
Varlamov A.V., Guranova N.I., Borisova T.N., Sorokina E.A., Aksenov A.V., Voskressensky L.G.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 54. 2018. С. 173-176
Zaytsev V.P., Sorokina E.A., Kvyatkovskaya E.A., Toze F.A.A., Mhaldar S.N., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N.
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications. International Union of Crystallography. Том 74. 2018. С. 1101-1106
Guranova N.I., Borisova T.N., Novikov R.A., Sorokina E.A., Khrustalev V.N., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 54. 2018. С. 664-668
Beletskaya I.P., Lukashev N.V., Vatsadze S.Z., Nenajdenko V.G., Negrebetskii V.V., Baukov Y.I., Belavin I.Y., Butseeva A.A., Beloborodov V.L., Selivanova I.A., Il’yasov I.R., Nevskaya E.Y., Sorokina E.A., Syrbu S.A., Usol’tseva N.V., Danilin A.A., Nechaeva O.N., Purygin P.P., Deryabina G.I., Aksenov A.V., Aksenova I.V., Ovcharov S.N., Gavrilova E.L., Uryadov V.G., Zakharov V.M., Sinyashin O.G., Klochkova I.N., Krylatova Y.G., Skornyakov Y.V., Ovchinnikov K.L., Kolobov A.V., Kustova T.P.
Russian Journal of Organic Chemistry. Том 53. 2017. С. 1439-1496
Vosskresensky L.G., Titov A.A., Samavati R., Kobzev M.S., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N., Chuong Hong, Dang Thi, Nguyen Van, Sorokina E.A., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. 2017. С. 575-581
Zaytsev V.P., Mertsalov D.F., Nadirova M.A., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N., Sorokina E.A., Zubkov F.I., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 53. 2017. С. 1199-1206
Zaytsev V.P., Mertsalov D.F., Nadirova M.A., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N., Sorokina E.A., Zubkov F.I., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. 2017.
Vosskresensky L.G., Titov A.A., Samavati R., Kobzev M.S., Dorovatovskii P.V., Khrustalev V.N., Hong H.C., Thi T.A.D., Van T.N., Sorokina E.A., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 53. 2017. С. 575-581
Voskressensky L.G., Titov A.A., Samavati R., Borisova T.N., Sorokina E.A., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 52. 2016. С. 316-321
Voskressensky L.G., Borisova T.N., Chervyakova T.M., Titov A.A., Kozlov A.V., Sorokina E.A., Samavati R., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 50. 2014. С. 658-669
Voskressensky L.G., Borisova T.N., Chervyakova T.M., Titov A.A., Kozlov A.V., Sorokina E.A., Samavati R., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том Vol 50. 2014. С. 658-669
Ilgisonis V.I., Skovoroda A.A., Sorokina E.A.
Международный конгресс по физике плазмы: сборник материалов. Лиссабон, Португалия, 15-19 сентября 2014 г.. The European Fusion Network. 2014. С. 31-31
Voskressensky L.G., Akbulatov S.V., Borisova T.N., Kulikova L.N., Listratova A.V., Sorokina E.A., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 49. 2013. С. 331-340
Voskressensky L.G., Ovcharov M.V., Borisova T.N., Listratova A.V., Kulikova L.N., Sorokina E.A., Gromov S.P., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 49. 2013. С. 1180-1187
Zubkov F.I., Zaytsev V.P., Obushak M.D., Ershova Y.D., Mertsalov D.F., Sorokina E.A., Nikitina E.V., Gorak Y.I., Lytvyn R.Z., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 49. 2013. С. 746-759
Voskressensky L.G., Bol'Shov A.V., Borisova T.N., Rozhkova Yu.S., Sorokina E.A., Varlamov A.V.
Химия гетероциклических соединений. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Том 48. 2012. С. 453-457

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 50 из 97

Другие авторы