Samuilova O.K.

Список записей

Отображать:
MIKHALENKO I.I., SAMUILOVA O.K., YAGODOVSKII V.D., KRASNYIADMONI L.V.
ЖУРНАЛ НАУЧНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФОТОГРАФИИ / Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". Том 40. 1995. С. 7-14
MIKHALENKO I.I., SAMUILOVA O.K., DEMIDOV K.B., YAGODOVSKII V.D., KRASNYIADMONI L.V.
ЖУРНАЛ НАУЧНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФОТОГРАФИИ / Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". Том 39. 1994. С. 10-17
MIABUNA Z., SAMUILOVA O.K., YAGODOVSKII V.D.
ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 64. 1990. С. 171-175
MIKHALENKO I.I., TSVETKOV V.V., SAMUILOVA O.K., KRASNYIADMONI L.V., KAPLIN S.V., YAGODOVSKII V.D.
ЖУРНАЛ НАУЧНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФОТОГРАФИИ / Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". Том 30. 1985. С. 241-247
KRASNYIADMONI L.V., SAMUILOVA O.K., TSVETKOV V.V., KAPLIN S.V., YAGODOVSKII V.D.
ЖУРНАЛ НАУЧНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФОТОГРАФИИ / Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". Том 30. 1985. С. 3-4
SAMUILOVA O.K., YAGODOVSKII V.D., SALASAR K.
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya. Ivanovo State University of Chemistry and Technology. Том 24. 1981. С. 65-69
SAMUILOVA O.K., YAGODOVSKII V.D.
ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Том 55. 1981. С. 214-216

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 14 из 14

Другие авторы