Samuilova O.K.

List of records

Display:
SAMUILOVA O.K., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 55. 1981. P. 214-216
MIKHALENKO I.I., TSVETKOV V.V., SAMUILOVA O.K., KRASNYIADMONI L.V., KAPLIN S.V., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL NAUCHNOI I PRIKLADNOI FOTOGRAFII / Scientific & applied photography. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". Vol. 30. 1985. P. 241-247
KRASNYIADMONI L.V., SAMUILOVA O.K., TSVETKOV V.V., KAPLIN S.V., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL NAUCHNOI I PRIKLADNOI FOTOGRAFII / Scientific & applied photography. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". Vol. 30. 1985. P. 3-4
MIABUNA Z., SAMUILOVA O.K., YAGODOVSKII V.D.
ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Physical Chemistry A. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 64. 1990. P. 171-175
MIKHALENKO I.I., SAMUILOVA O.K., DEMIDOV K.B., YAGODOVSKII V.D., KRASNYIADMONI L.V.
ZHURNAL NAUCHNOI I PRIKLADNOI FOTOGRAFII / Scientific & applied photography. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". Vol. 39. 1994. P. 10-17
MIKHALENKO I.I., SAMUILOVA O.K., YAGODOVSKII V.D., KRASNYIADMONI L.V.
ZHURNAL NAUCHNOI I PRIKLADNOI FOTOGRAFII / Scientific & applied photography. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". Vol. 40. 1995. P. 7-14

Page 1 of 1. Items from 1 to 14 of 14

Other authors