Zakharov P.I.

Список записей

Отображать:
Zvolinskii V.P., Zakharov P.I., Shevtsov V.K., Pleshakov V.G., Varlamov A.V., Vasil'ev G.A., Furnaris K.I., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Том 13. 1977. С. 86-90
Zvolinskii V.P., Zakharov P.I., Shevtsov V.K., Varlamov A.V., Pleshakov V.G., Vasil'ev G.A., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Том 14. 1978. С. 200-203
Prostakov N.S., Varlamov A.V., Anisimov B.N., Mikhailova N.M., Vasil'ev G.A., Zakharov P.I., Galiullin M.A.
Химия гетероциклических соединений. Том 14. 1978. С. 997-1003
Zakharov P.I., Zvolinskii V.P., Shevtsov V.K., Pleshakov V.G., Seitembetov T.S., Varlamov A.V., Vasil'ev G.A., Prostakov N.S.
Химия гетероциклических соединений. Том 15. 1979. С. 78-85
Prostakov N.S., Anisimov B.N., Varlamov A.V., Zakharov V.F., Zakharov P.I., Dzhkha C.M., Murugova L.A.
Химия гетероциклических соединений. Том 15. 1979. С. 777-780

Страница 3 из 4. Записи с 31 по 45 из 59