Bulanova N.A.

Список записей

Отображать:
Trunina I.I., Bulanova N.A., Shchelykalina S.P., Ivanov G.G., Starunova O.A.
Rossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii. National Academy of Pediatric Science and Innovation. Том 66. 2021. С. 69-77
Maslennikov Yu.V., Primin M.A., Slobodtchikov V.Yu., Nedayvoda I.V., Krymov V.A., Khanin V.V., Ivanov G.G., Bulanova N.A., Kuznetsova S.Yu., Gunaeva V.N.
Biomedical Engineering. Springer New York LLC. Том Volume 51 Issue3. 2017. С. 153-156

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 3 из 3

Другие авторы