Kuznetsova S.Yu.

Список записей

Отображать:
Maslennikov Yu.V., Primin M.A., Slobodtchikov V.Yu., Nedayvoda I.V., Krymov V.A., Khanin V.V., Ivanov G.G., Bulanova N.A., Kuznetsova S.Yu., Gunaeva V.N.
Biomedical Engineering. Springer New York LLC. Том Volume 51 Issue3. 2017. С. 153-156

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 1 из 1

Другие авторы