Kulikov E.

kulikov-ev@rudn.ru

Список записей

Отображать:
Vatnikov Y., Shabunin S., Karamyan A., Kulikov E., Sachivkina N., Stepanishin V., Vasilieva E., Bobkova N., Lucay V., Avdotin V., Zenchenkova A., Rudenko P., Rudenko A.
International Journal of Pharmaceutical Research. Advanced Scientific Research. Том 12. 2020. С. 723-730
Lenchenko E., Blumenkrants D., Vatnikov Y., Kulikov E., Khai V., Sachivkina N., Gnezdilova L., Sturov N., Sakhno N., Kuznetsov V., Strizhakov A., Mansur T.
Systematic Reviews in Pharmacy. EManuscript Technologies. Том 11. 2020. С. 170-175
Mikhalev V., Shabunin S., Vatnikov Y., Kulikov E., Byakhova V., Strachuk A., Kobylyanu G., Kochneva M., Petukhov N., Khairova N., Terekhin A., Dryemova T., Kondrashkina K.
International Journal of Pharmaceutical Research. Advanced Scientific Research. Том 12. 2020. С. 1856-1865
Vatnikov Yu., Mikolenko O., Kulikov E., Sotnikova E., Parshina V.
Инновационные процессы в АПК: сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов. Москва, 20 - 22 апреля 2016 г.. Спутник+. 2016. С. 70-72
Mikolenko O., Vatnikov Yu., Kulikov E.
Инновационные процессы в АПК: сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов. Москва, 20 - 22 апреля 2016 г.. Спутник+. 2016. С. 68-70

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 20 из 20

Другие авторы