Plyushchikov V.G.

Список записей

Отображать:
Stoorvogel J.J., Plyushchikov V.G., Ananyeva N.D., Ivashchenko K.V., Romzaykina O.N., Vasenev V.I.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Агрономия и животноводство. 2016. С. 94-107
Plyushchikov V.G., Kochneva M.V., Medvedeva D.
Conference Papers of the VII International Scientific and Practical Conference of Professors, Young Scientists, Post-graduate and Under-Graduate students. Moscow, April, 15-17, 2015. 2015. С. 150-153
Plyushchikov V.G., Kochneva M.V., Medvedeva D, Makarova E.P
Conference Papers of the VII International Scientific and Practical Conference of Professors, Young Scientists, Post- graduate and Under-Graduate students. Moscow, April, 15-17, 2015. 2015. С. 153-156

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 10 из 10