TRANSFORMATIONS OF 3-METHYL-2-AZAFLUORENE IN METHYL AND METHYLENE GROUPS

Authors
PROSTAKOV N.S. , GAIVORONSKAYA L.A. , ALVARADOURBINA G. , KIRILLOVA L.M. , SOLDATOVA S.A. , SAVINA A.A. , BELEIDOSSANTOS M.
Publisher
Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук
Number of issue
1
Language
Russian
Pages
79-81
Status
Published
Year
1978
Date of creation
19.10.2018
Date of change
19.10.2018
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/11134/
Share

Other records

ZVOLINSKII V.P., ZAKHAROV P.I., SHEVTSOV V.K., VARLAMOV A.V., PLESHAKOV V.G., VASILYEV G.A., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1978. P. 246-250