Kirillova L.M.

List of records

Display:
STASHENKO E.E., ZAKHAROV P.I., KUZNETSOV V.B., KLYAVINA I.V., KIRILLOVA L.M., VARLAMOV A.V., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1989. P. 795-800
PROSTAKOV N.S., KIRILLOVA L.M., KHANNA B.K., MURUGOVA L.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1986. P. 248-253
Proatakov N.S., Kirillova L.M., Habib H.B., Murugova L.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 22. 1986. P. 200-205
Prostakov N.S., Habib H.B., Kirillova L.M., Sorokin O.I., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 19. 1983. P. 778-781
PROSTAKOV N.S., KHANNA B.K., KIRILLOVA L.M., SOROKIN O.I., VARLAMOV A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1983. P. 967-970
Prostakov N.S., Kuznetov V.I., Ryashentseva M.A., Kirillova L.M.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 15. 1979. P. 421-423

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 23

Other authors