Klyavina I.V.

List of records

Display:
STASHENKO E.E., ZAKHAROV P.I., KUZNETSOV V.B., KLYAVINA I.V., KIRILLOVA L.M., VARLAMOV A.V., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1989. P. 795-800
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Kuznetsov V.V., Klyavina I.V., Kirilova L.M., Varlamov A.V., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 25. 1989. P. 657-662

Page 1 of 1. Items from 1 to 4 of 4

Other authors