Stashenko E.E.

List of records

Display:
STASHENKO E.E., ZAKHAROV P.I., KUZNETSOV V.V., GAIVORONSKAYA L.A., SIMONOVA L.A., SUBBOTIN B.S., ZHILNIKOV V.G., RAEVSKII N.I., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1990. P. 380-387
Prostakov N.S., Varlamov A.V., Hussein A., Fomichev A.A., Ryabova N.A., Stashenko E.E.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 26. 1990. P. 424-430
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., ANNAN K., FOMICHEV A.A., GOLOVTSOV N.I., ALIEV A.E., RYABOVA N.A., STASHENKO E.E.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1990. P. 495-501
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Kuznetsov V.V., Gaivoronskaya L.A., Simonova L.A., Subbotin B.S., Zhil'nikov V.G., Raevskii N.I., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 26. 1990. P. 326-332
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Pleshakov V.G., Subbotin B.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 25. 1989. P. 301-305
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Mobio I.G., Soldatenkov A.T., Kuznetsov V.V., Varlamov A.V., Borisova T.N., Zhil'nikov V.G., Shevtsov V.K., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 25. 1989. P. 1259-1266
STASHENKO E.E., ZAKHAROV P.I., KUZNETSOV V.B., KLYAVINA I.V., KIRILLOVA L.M., VARLAMOV A.V., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1989. P. 795-800
Stashenko E.E., Zakharov P.I., Kuznetsov V.V., Klyavina I.V., Kirilova L.M., Varlamov A.V., Prostakov N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 25. 1989. P. 657-662

Page 1 of 2. Items from 1 to 15 of 23

Other authors