Mikhailova N.M.

List of records

Display:
Zaytsev V.P., Mikhailova N.M., Airiyan I.K., Galkina E.V., Golubev V.D., Nikitina E.V., Zubkov F.I., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук / Springer New York Consultants Bureau. Vol. 48. 2012. P. 505-513
Varlamov A.V., Gozun S.V., Mikhailova N.M., Chernyshev A.I.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1999. P. 342-347
PROSTAKOV N.S., RANI S.S., MIKHAILOVA N.M., SERGEEVA N.D.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1986. P. 645-648

Page 1 of 3. Items from 1 to 15 of 34

Other authors