Vasilenko T.G.

List of records

Display:
VASILENKO T.G., ERMOLINA G.E., MOLODKIN A.K., KUZNETSOV S.L., PROSTAKOV N.S., PLESHAKOV V.G., BALVINDER S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 34. 1989. P. 1470-1475
VASILENKO T.G., MOLODKIN A.K., DUDAREVA A.G., KUZNETSOV S.L., NOVIKOVA G.A., DOLGANEV V.P., VASNIN S.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 35. 1990. P. 355-359

Page 1 of 1. Items from 1 to 4 of 4

Other authors