Krapivko A.P.

List of records

Display:
PROSTAKOV N.S., KRAPIVKO A.P., SOLDATENKOV A.T., FURNARIS K., SAVINA A.A., ZVOLINSKII V.P.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1976. P. 365-368
ZAKHAROV P.I., ZVOLINSKII V.P., SOLDATENKOV A.T., KRAPIVKO A.P., PROSTAKOV N.S.
ZHURNAL ORGANICHESKOI KHIMII. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Vol. 16. 1980. P. 2330-2336
ZAKHAROV P.I., ZVOLINSKII V.P., ROMERO M.I., ANISIMOV B.N., SOLDATENKOV A.T., KRAPIVKO A.P., KUZNETSOV V.I., PROSTAKOV N.S.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1981. P. 1368-1373
PROSTAKOV N.S., SOLDATENKOV A.T., KRAPIVKO A.P., FOMICHEV A.A., MIKAYA A.I., USTENKO A.A.
ZHURNAL ORGANICHESKOI KHIMII. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Vol. 18. 1982. P. 1106-1113
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., SHENDRIK I.V., ANISIMOV B.N., KRAPIVKO A.P., LAVANIEDOGIAVERIE S., FOMICHEV A.A.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1983. P. 1384-1386
PROSTAKOV N.S., VARLAMOV A.V., NENDE D.LS., KRAPIVKO A.P., FOMICHEV A.A., GOLOVTSOV N.I., SHENDRIK I.V., ALIEV A.E., SINGKH B.B.
ZHURNAL ORGANICHESKOI KHIMII. MEZHDUNARODNAYA KNIGA / Санкт-Петербургская издательская фирма "Наука" Академиздатцентра РАН. Vol. 26. 1990. P. 1351-1356
VARLAMOV A.V., PROSTAKOV N.S., ALIEV A.E., SHENDRIK I.V., KRAPIVKO A.P.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1995. P. 713-713
Krapivko A.P., Savitkina E.A., Antares K.A., Astakhov A.A., Varlamov A.V.
Chemistry of Heterocyclic Compounds / KHIMIYA GETEROTSIKLICHESKIKH SOEDINENII. Латвийский институт органического синтеза Латвийской академии наук. 1996. P. 338-341

Page 1 of 3. Items from 1 to 15 of 32

Other authors