Скальная М.Г.

Skalnaya M.G.

List of records

Display:
Skalnaya M.G., Grabeklis A.R., Skalny A.A., Ajsuvakova O.P., Lobanova Y.N., Serebryansky E.P., Skalny A.V.
Gigiena i Sanitariya. Izdatel'stvo Meditsina. Vol. 99. 2020. P. 309-316
Тиньков А.А., Айсувакова О.П., Скальная М.Г., Карганов М.Ю., Chang S.J., Скальный А.В.
Patologicheskaya Fiziologiya i Eksperimentalnaya Terapiya. Vol. 64. 2020. P. 89-95

Page 1 of 6. Items from 1 to 15 of 83

Other authors