Виницкий С.И.

Vinitsky S.I.
vinitsky2016@gmail.com

List of records

Display:
Vinitsky S.I., Gusev A.A., Derbov V.L., Krassovitskiy P.M., Pen'kov F.M., Chuluunbaatar G.
Computational Mathematics and Mathematical Physics. Vol. 61. 2021. P. 376-387
Derbov V.L., Chuluunbaatar G., Gusev A.A., Chuluunbaatar O., Vinitsky S.I., Góźdź A., Krassovitskiy P.M., Filikhin I., Mitin A.V.
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. Elsevier Ltd. Vol. 262. 2021.

Page 1 of 5. Items from 1 to 15 of 66

Other authors