Молодкин А.К.

Molodkin A.K.

List of records

Display:
DUDAREVA A.G., BOGATOV Y.E., GALENKO E.V., MOLODKIN A.K., LITYAGOV V.Y.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 20. 1975. P. 2860-2861
DUDAREVA A.G., BOGATOV Y.E., LITYAGOV V.Y., MOLODKIN A.K., EZHOV A.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 20. 1975. P. 2468-2471
MOSKALENKO V.I., VARFOLOMEEV M.B., MOLODKIN A.K.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 20. 1975. P. 2368-2371
MOSKALENKO V.I., VARFOLOMEEV M.B., PETROV K.I., MOLODKIN A.K.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 20. 1975. P. 85-87
MOLODKIN A.K., ODINETS Z.K., PAVEZE V.P.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 21. 1976. P. 2792-2794
MOLODKIN A.K., ODINETS Z.K., PONSE O.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 21. 1976. P. 2590-2593
DUDAREVA A.G., MOLODKIN A.K., BOGATOV Y.E., KURILKIN V.V., FEDOROV P.I., EZHOV A.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 21. 1976. P. 1905-1908
MOSKALENKO V.I., KOROTAEVA L.G., MOLODKIN A.K., PENYA N.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 21. 1976. P. 1747-1751
MOSKALENKO V.I., VARFOLOMEEV M.B., MOLODKIN A.K., PETROV K.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 21. 1976. P. 1508-1512
MOSKALENKO V.I., VARFOLOMEEV M.B., MOLODKIN A.K., PETROV K.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 22. 1977. P. 3249-3252
MOSKALENKO V.I., VARFOLOMEEV M.B., MOLODKIN A.K., PETROV K.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 22. 1977. P. 3017-3021
DUDAREVA A.G., MOLODKIN A.K., NAVA E.U., RABBANI M.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 22. 1977. P. 2313-2314
SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., PETROVA O.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 22. 1977. P. 2288-2290
DUDAREVA A.G., BOGATOV Y.E., MOLODKIN A.K.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 22. 1977. P. 2265-2268
MOSKALENKO V.I., VARFOLOMEEV M.B., PETROV K.I., MOLODKIN A.K.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 22. 1977. P. 2107-2110
MOLODKIN A.K., ODINETS Z.K., CHUVELEV A.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 22. 1977. P. 1520-1522
MOLODKIN A.K., USHAKOVA N.I., SMYSHLYAEVA L.N., ZELENOV V.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 22. 1977. P. 585-588
SKVORTSOV V.G., RODIONOV N.S., MOLODKIN A.K.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 23. 1978. P. 3397-3400
MOLODKIN A.K., EZHOV A.I., STREKACHINSKII A.B., DUDAREVA A.G.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 23. 1978. P. 3316-3320
MOLODKIN A.K., RABBANI M., DUDAREVA A.G., EZHOV A.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 23. 1978. P. 3311-3315
MOLODKIN A.K., BELAN V.N., REMIZOV V.G., BOGATOV Y.E.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 23. 1978. P. 2859-2860
MOLODKIN A.K., ODINETS Z.K., CHUVELEV A.V., IVANOVA T.N.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 23. 1978. P. 2355-2357
MOLODKIN A.K., STREKACHINSKII A.B., DUDAREVA A.G.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 23. 1978. P. 2256-2258
MOLODKIN A.K., ODINETS Z.K., CHUVELEV A.V., IVANOVA T.N.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 23. 1978. P. 2250-2252
MOLODKIN A.K., DUDAREVA A.G., RABBANI M.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 23. 1978. P. 2185-2189
LINKO I.V., IVANOVEMIN B.N., MOLODKIN A.K., BORZOVA L.D., ZAITSEV B.E., VENSKOVSKII N.U., DOLGANEV V.P.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 23. 1978. P. 2151-2154
MOLODKIN A.K., USHAKOVA N.I., DAVYDOV V.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 23. 1978. P. 1675-1678
MOLODKIN A.K., REMIZOV V.G., BOGATOV Y.E., BELAN V.N., SKORIKOV V.M.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 23. 1978. P. 1141-1142
MOLODKIN A.K., ODINETS Z.K., CHUVELEV A.V., IVANOVA T.N., EZHOV A.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 24. 1979. P. 2637-2641
SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., RODIONOV N.S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 24. 1979. P. 2581-2583
SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., RODIONOV N.S., BAGAUTDINOVA F.R.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 24. 1979. P. 2579-2581
MOLODKIN A.K., ODINETS Z.K., CHUVELEV A.V., IVANOVA T.N., EZHOV A.I.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 24. 1979. P. 2402-2405
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., PETROVA O.V.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 24. 1979. P. 2239-2243
SKVORTSOV V.G., SADETDINOV S.V., MOLODKIN A.K., TSEKHANSKII R.S., SPIRIDONOV F.P.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 24. 1979. P. 2009-2012
SKVORTSOV V.G., MOLODKIN A.K., RODIONOV N.S.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 24. 1979. P. 2003-2005
SKVORTSOV V.G., TSEKHANSKII R.S., MOLODKIN A.K., PETROVA O.V., AKIMOV V.M.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 24. 1979. P. 1695-1699
SKVORTSOV V.G., SADETDINOV S.V., MOLODKIN A.K., TSEKHANSKII R.S., AKIMOV V.M.
ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII / Russian Journal of Inorganic Chemistry. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". Vol. 24. 1979. P. 1095-1098

Page 1 of 5. Items from 1 to 50 of 240

Other authors