Kharlitskaya E.V.

Список записей

Отображать:
Ozheredov V.A., Chibisov S.M., Blagonravov M.L., Khodorovich N.A., Demurov E.A., Goryachev V.A., Kharlitskaya E.V., Eremina I.S., Meladze Z.A.
International Journal of Biometeorology. Springer New York LLC. Том 61. 2017. С. 921-929
Chibisov S., Singh R.B., Frolov V., Kharlitskaya E., Mamontov O., Dementyev M., Mitina E., Schwartzkopff O., Cornélissen G.
Current Trends in Cardiovascular Research. Nova Science Publishers, Inc.. 2016. С. 325-332
Singh R.B., Takahashi T., Elkilany G.N., Hristova K., Saboo B., Mahashwari A., Shehab A., Shehab O., Niaz M.A., Shastun S., Chibisov S., Kharlitskaya E.
World Heart Journal. Том 8. 2016. С. 371-378

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 15 из 25

Другие авторы