Kuznetsov V.

Список записей

Отображать:
Lenchenko E., Blumenkrants D., Vatnikov Y., Kulikov E., Khai V., Sachivkina N., Gnezdilova L., Sturov N., Sakhno N., Kuznetsov V., Strizhakov A., Mansur T.
Systematic Reviews in Pharmacy. EManuscript Technologies. Том 11. 2020. С. 170-175
Vokhmintsev A., Makovetskii A., Kober V., Sochenkov I., Kuznetsov V.
Proceedings of SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING. Том 9599. Applications of Digital Image Processing XXXVIII. - Сер. Applications of Digital Image Processing XXXVIII. [б.и.]. Том Vol. 9599. 2015. С. 29-36

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 11 из 11

Другие авторы