Zvolinskii V.P.

Список записей

Отображать:
NAUMOV Y.A., ISAKOVA A.P., KOST A.N., ZAKHAROV V.F., ZVOLINSKII V.P., MOISEIKINA N.F., NIKERYASOVA S.V.
ЖУРНАЛ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. Том 11. 1975. С. 370-377
PROSTAKOV N.S., KUZNETSOV V.I., SAVINA A.A., RYASHENTSEVA M.A., ZVOLINSKII V.P.
Химия гетероциклических соединений. 1977. С. 646-649

Страница 1 из 8. Записи с 1 по 15 из 109