Bakaeva Z.B.

Список записей

Отображать:
Putilov A.A., Sveshnikov D.S., Puchkova A.N., Dorokhov V.B., Bakaeva Z.B., Yakunina E.B., Starshinov Y.P., Torshin V.I., Alipov N.N., Sergeeva O.V., Trutneva E.A., Lapkin M.M., Lopatskaya Z.N., Budkevich R.O., Budkevich E.V., Dyakovich M.P., Donskaya O.G., Plusnin J.M., Delwiche B., Colomb C., Neu D., Mairesse O.
Personality and Individual Differences. Elsevier Ltd. Том 168. 2021.

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 6 из 6

Другие авторы