Omarov I.A.

Список записей

Отображать:
Votrin S.V., Vorobyev S.I., Bolevich S., Bolevich S.S., Orlova A., Tachieva B.I., Yriyevich K.D., Tuan N.M., Sinelnikova T.G., Novikov A., Omarov I.A.
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. University of Kragujevac, Faculty of Science. Том 20. 2019. С. 245-250
Sizova Z.M., Zakharova V.L., Alibeyli K.A., Medvedev O.S., Shikh E.V., Bolevich S.B., Bolevich S.S., Vorobyev S.I., Votrin S.V., Padalko V.V., Novikov A.A., Omarov I.A.
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research. University of Kragujevac, Faculty of Science. Том 19. 2018. С. 141-149

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 3 из 3

Другие авторы