Popova I.S.

Список записей

Отображать:
Popova I.S., Venskovskii N.U., Dudareva A.G., Lobanov N.N., Emel'aynov V.I., Tararov A.V., Stefanovich S.Yu.
Russian Journal of Inorganic Chemistry. IAPC Nauka/Interperiodica. Том 46. 2001. С. 473-475

Страница 1 из 1. Записи с 1 по 4 из 4

Другие авторы