Бургасова О.А.

Burgasova O.A.

Список записей

Отображать:
Kolobukhina L.V., Burgasova O.A., Kraeva L.A., Gushchin V.A., Burtseva E.I., Kruzhkova I.S., Khlopova I.N., Merkulova L.N., Krasnoslobodtsev K.G., Kuznetsova N.A., Shidlovskaya E.V., Dvorkina D.A., Tetova V.B., Bakalin V.V., Odnoralov M.A., Generalova L.V., Khayrullina A.R., Antipyat N.A., Shagaev A.V., Ambrosi O.E., Kelli E.I., Ushakova E.E., Smetanina S.V.
Infektsionnye Bolezni. Dynasty Publishing House. Том 19. 2021. С. 5-15
Gushchin V.A., Dolzhikova I.V., Shchetinin A.M., Odintsova A.S., Siniavin A.E., Nikiforova M.A., Pochtovyi A.A., Shidlovskaya E.V., Kuznetsova N.A., Burgasova O.A., Kolobukhina L.V., Iliukhina A.A., Kovyrshina A.V., Botikov A.G., Kuzina A.V., Grousova D.M., Tukhvatulin A.I., Shcheblyakov D.V., Zubkova O.V., Karpova O.V., Voronina O.L., Ryzhova N.N., Aksenova E.I., Kunda M.S., Lioznov D.A., Danilenko D.M., Komissarov A.B., Tkachuck A.P., Logunov D.Y., Gintsburg A.L.
Vaccines. MDPI AG. Том 9. 2021.
Kleymenov D.A., Bykonia E.N., Popova L.I., Mazunina E.P., Gushchin V.A., Kolobukhina L.V., Burgasova O.A., Kruzhkova I.S., Kuznetsova N.A., Shidlovskaya E.V., Divisenko E.V., Pochtovyi A.A., Bacalin V.V., Smetanina S.V., Tkachuk A.P., Logunov D.Y., Gintsburg A.L.
Frontiers in Immunology. Frontiers Media S.A.. Том 12. 2021.
Краева Л.А., Кунилова Е.С., Бургасова О.А., Хамдулаева Г.Н., Данилова Е.М., Беспалова Г.И.
Russian Journal of Infection and Immunity. Saint Petersburg Pasteur Institute. Том 10. 2020. С. 121-128
Kraeva L.A., Burgasova O.A., Danilova E.M., Bespalova G.I., Kunilova E.S.Jr., Hamdulaeva G.N.Jr.
Russian Journal of Infection and Immunity. Saint Petersburg Pasteur Institute. Том 10. 2020. С. 121-128

Страница 1 из 2. Записи с 1 по 15 из 20

Другие авторы